دفتر فنی رسام در سال 1379 با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی تاسیس گردید و تا کنون در زمینه های مختلف فنی و مهندسی از قبیل نقشه برداری ، تهیه نقشه های ازبیلت ، مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی ، خدمات مهندسی ارزش و کنترل پروژه و همچنین برآورد و تهیه صورت وضعیتهای پروژه های مختلف سد سازی ، راه ابنیه و سازه های مختلف آبی و هیدرولیکی و برجهای بلند مرتبه به ارائه خدمات پرداخته است . اما این دفتر با همکاری مهندسین مجرب و با هدف ارائه خدمات تخصصی مشاوره و برنامه ریزی اقتصادی و کنترل پروژه ، به نام مهندسین مشاور رسام گستر ویستا در سال 1396 به ثبت رسید و افتخار دارد به معرفی ارائه خدمات مختلف فنی و مهندسی بپردازد .
از جمله مهمترین خدمات ارائه شده توسط این شرکت مطالعات امکانسنجی اقتصادی و مطالعات زیست محیطی ، خدمات و فرایند نظام جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیریت ریسک با اخذ گرید و رتبه از سازمانهای ذیربط ، جهت ارایه فازهای 1 و 2 و 3 پروژه های ساختمانی و عمرانی و انجام مطالعات و پروژه های مرتبط افتخار دارد بتواند با کارفرمایان محترم و شرکتهای مهندسین مشاور همکاری نماید .