پروژه های سد سازی و آبرسانی زیر که شرکت مهندسین مشاور رسام گستر ویستا در آنها همکاری داشته است و خدماتی از قبیل : دفتر فنی ، صورت وضعیت های موقت و قطعی ، کنترل پروژه و نقشه برداری و تهیه نقشه های ازبیلت ارائه نموده است .