مجتمع تجاری - پارکینگ آسمان 1

مهندسین مشاور رسام گستر ویستا افتخار دارد در پروژه های مطرح شهر مشهد همکاری قابل اعتماد با سازندگان و مشاوران و کارفرمایان محترم بوده و هست و توانسته در پروژه های زیر خدماتی از قبیل طراحی داخلی ، برآورد و بودجه بندی و برنامه ریزی و کنترل پروژه ارائه نماید .