برنامه ریزی و کنترل پروژه نمای بیمارستان جامع سرطان (تهران)

کارفرما : شرکت به در رنگین

نمای پروژه احداث مرکز جامع ملی سرطان ایران واقع در شهر تهران به کارفرمایی بنیاد امور بیماری های خاص توسط شرکت به در رنگین در حال اجرا می باشد . شرکت مهندسین مشاور رسام گستر ویستا افتخار دارد در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه همکاری نماید .

سقف شیشه ای : 56 متر مربع
پانل تراکوتا : 3780 متر مربع
لوور آلومینیومی : 7370 متر طول
نمای خشک کامپوزیت : 4500 متر مربع

نمای بیمارستان جامع ملی سرطان

نمای بیمارستان جامع ملی سرطان